ارسال آثار

 

لطفا آثار ترجمه خود (شامل مقاله نقد ادبی و گفت و گو با منتقدان سراسر جهان) در قالب ورد و در نمای دوستونی با فونت Tahoma 12 به همراه نام کامل و شماره تماس خود، متن اصلی و نیز عکسی از نویسنده و یا مصاحبه شده به این نشانی بفرستید. (در قسمت subject ایمیل، واژه ترجمه را بنویسید.)

melpomenetrans@gmail.com

لطفا مقاله های نقد ادبی تألیفی دارای منابع و مآخذ خود را در قالب ورد و در نمای دوستونی با فونت Tahoma 12 به همراه نام کامل و شماره تماس خود به این نشانی بفرستید. (در قسمت subject ایمیل، واژه تألیف را بنویسید.)

melpomeneauthor@gmail.com

لطفا بررسی کتاب خود (شامل نقدی بر تمامی کتاب های چاپ شده در سراسر جهان در حوزه شعر، داستان، نمایشنامه و …) را در قالب ورد با فونت Tahoma 12 به همراه نام کامل و شماره تماس خود و نیز عکسی از جلد کتاب مورد نقد به این نشانی بفرستید. (در قسمت subject ایمیل، واژه بررسی کتاب را بنویسید.)

 

melpomenereview@gmail.com

لطفا چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد خود در حوزه ادبیات انگلیسی را جهت ثبت و بهره برداری تحقیقاتی آتی در ملپومن با ذکر عنوان کامل کار به انگلیسی و ماه و سال دفاعیه و دانشگاه خود به همراه پنج لغت کلیدی و حوزه پژوهشی مورد نظر (برای مثال، ناتورالیسم فرانسه، ادبیات سده های میانه انگلستان و …) به فارسی به این نشانی بفرستید. (در قمست subject ایمیل، واژه چکیده را بنویسید.)

 

melpomenejournal@gmail.com