پایان نامه ادبیات انگلیسی خود را در آرشیو وبسایت ملپومن ثبت کنید

(قسمت ارسال آثار)

A Lacanian Reading of Eugene O’Neill’s Selected Works: Long Day’s Journey into Night and Desire under the Elms

بیتا دارابی

دانشگاه آزاد کرج/ بهمن 1391

A Lacanian Reading of Selected Works of Edward Albee and Akbar Radi

اکرم علی نیا

دانشگاه آزاد کرج/ آذر 1392

A New Lacanian-Feminist Reading of Virgina Woolf’s To the Lighthouse and Jane Austen’sPersuasion

آرش خوش صفا

دانشگاه آزاد کرج/ بهمن 1391