روش شناسی نقد ادبیات کودکان

نوشته: محمد هادی محمدی

نشر: سروش

مبانی ادبیات کودک و نوجوان

نوشته: محمدرضا سرشار

نشر: کانون اندیشه جوان

ادبستان

فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

نوشته: صوفیا محمودی

نشر: آسیم

تاریخ ادبیات کودکان ایران (ده جلدی)

فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

گردآورندگان: محمدهادی محمدی، زهره نایینی

نشر: چیستا