پایان نامه ادبیات انگلیسی خود را در آرشیو وبسایت ملپومن ثبت کنید

(قسمت ارسال آثار)

An Ecosophical Reading of J.G.Ballard’s The Drought and Mahmoud Dowlatabadi’s Missing Soluch

نسترن خسروی

دانشگاه آزاد کرج/ اردیبهشت 1392