پایان نامه ادبیات انگلیسی خود را در آرشیو وبسایت ملپومن ثبت کنید

(قسمت ارسال آثار)

Madness in Sylvia Plath’s The Bell Jar and Susanna Kaysen’s Girl, Interrupted: A Foucauldian Reading

سمیه ثابت نیا

دانشگاه آزاد کرج/ شهریور 1395

Pynchon’s The Crying of Lot 49  and DeLillo’s White Noise as Apocalyptic Novels: A Baudrillardian Reading

هانیه مهرمطلق

دانشگاه آزاد کرج/ بهمن 1391