787202_761

چگونه ادبیات بخوانیم

نوشته: تری ایگلتون (Terry Eagleton)

ترجمه: مشیت علایی

نشر: لاهیتا