ترجمه: نسترن خسروی

Terry_Eagleton_20_

تری ایگلتون Terry Eagleton در کتاب خود به نام مقدمه ­ای بر نظریه ی ادبی  

Theory: An Introduction Literary به دشواری ارائه ی تعریفی برای ادبیات و نظریه ی ادبی می پردازد و به این نتیجه می رسد که ادبیات مقوله ای یگانه نیست و می توان بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تعاریف متعددی از آن ارائه داد. او بر این باور است که رابطه ی مستحکم میان ادبیات و عوامل سیاسی و اجتماعی، آن را به استحکام یا برچیده شدن ساختار قدرت پیوند می دهد. در باور ایگلتون نظریه ی ادبی، علمی قراردادی و مصنوعی است، زیرا که ادبیات مقوله ای قابل تعریف نیست بلکه مقوله ای اجتماعی است که توسط نیروهای اجتماعی تعریف می شود. او اعتقاد دارد که مطالعه ی کلی زبان و بلاغت ارجح بر مطالعه ی نظریه ی ادبی است. همچنین، مطالعه بر روی سرشت سیاسی زبان باید مورد تاکید قرار گرفته و هدف بلاغت بایستی سست کردن نظم سیاسی موجود و خلق یک نظم اجتماعی نوین باشد.

برگرفته از پیوند زیر

http://www.bookrags.com/studyguide-literary-theory/#gsc.tab=0