ترجمه: آرش خوش صفا

جوزف هیلیس میلر J. Hillis Miller، منتقد ادبی واسازگرای آمریکایی، در کتاب خود با نام ادبیات مهم است Literature Matters با توجه به تغییرات رسانه ای و ارتباطی جهان مدرن، تعریف نوینی از ادبیات و نقش آن در دنیای امروز ارائه می دهد:

انسان ها همواره به یک نوع واقعیت مجازی نیاز دارند. ما همیشه از وجود یک سری مصنوعات سرخوش می شویم. از این روست که انسان به داستان نیاز دارد. درست شبیه آب برای اردک، داستان نیز هر گونه از این قبیل مصنوعات را به هر شکلی که باشد برای انسان فراهم می کند.

وقتی که می­ گویم ادبیات یک رسانه است، درست شبیه رسانه های جدیدی که همگی برای ارتباطات در دامنه واقعیت های مجازی به کار گرفته می شوند، منظورم این است که زمانی که من دست به خواندن رمان یا شعری می زنم، واژگانِ روی کاغد هستند که راه ارتباطی مرا، البته اگر کتاب خوان توانایی باشم، با بستری از انسان ها و تراکنش هایشان فراهم می کند؛ بستری که به دنیایی واقعی می ماند، درست شبیه همان دنیای مادی که ما دور و بر خودمان می بینیم، می بوییم و لمس می کنیم. اما چنین چیزی تنها و تنها از راه انحصاری همان واژگان است که امکان می پذیرد.