بنفشه حجازی در گفت و گوی اختصاصی با ملپومن ادبیات را این گونه تعریف می کند:

مجموعه ای از کلمات (کم یا زیاد) که درارتباط معنایی (رمزآلود یا رمزگشا) موجب تغییر حال خواننده (از مثبت به منفی یا برعکس) شود و نویسنده را با خود آشنا کرده و عالم را گسترش دهد.

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۱۱ بخوانید.