شبنم سعات، مترجم و پژوهش گر ترجمه، برداشت خود از ادبیات را این چنین ابراز می کند:

از منظر صاحب نظران، ما هنوز تعریف جامعی برای ادبیات نداریم. این که ادبیات چیست. یک عده، ادبیات مکتوب را ادبیات می­ دانند و در عین حال هر متنی را جزو ادبیات نمی دانند چرا که یک سری ویژگی های زیبایی شناختی برایش قائل هستند و یک دسته از منتقدان و صاحب نظران، امروزه، علاوه بر ادبیات مکتوب، ادبیات شفاهی و دیداری-شنیداری را هم وارد این تقسیم بندی کرده اند. البته من قصد پرداختن به این بخش را ندارم، ولی از دیدگاه منِ مترجم، در تعریفی مختصرومفید، ادبیات، ترجمه خلاقانه­ احساس به واژه است. و فکر می کنم که عنصر خلاقیت درش حاضر است هرچند مدیوم تغییر می کند: ما با حرکت انتزاع به بخش ملموس و واژه منتقل می شود. در این میان، ویژگی هایی نیز قابل شمردن است، برای مثال، عنصر ذوق و خلاقیت در بخش زیبایی شناختیِ کار پنهان است.

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۱۵ بخوانید.