نگاهی به برداشت حسین تهرانی، مترجم ادبیات آلمانی، از ادبیات:

هر متنی که چیزی فراتر از یک خبر محض ارائه کند، ذوق و احساس را جلا دهد، در تربیت نفس و خردمندی و باروری ذهن نقش مؤثر داشته باشد، آیین و چگونگی درست و شرافتمندانه زیستن را به انسان بیاموزد و مهمترین مضامینش متشکل از حقایق انسانی باشد، کار ادبی محسوب می­ شود.

  

گفت و گوی کامل را در دوماهنامه شماره ۱۹ بخوانید.