ترجمه: نیلوفر خسروی

هلن سیسو، شاعر-فیلسوف فرانسوی و از پیش‌گامان فمینیسم موج سوم، در مقاله‌ی خود با عنوان “شهرهای وعده‌داده‌شده” ادبیات را این‌گونه تعریف می‌کند:

چرا دارم این داستان‌ها را برای شما تعریف می‌کنم؟ احساس می‌کنم که «شهر» برای من اوج هیجان‌زدگی و زنده‌باد گفتن است. ادبیات با یک شهر آغاز می‌شود، شهری که باید نابود شود. ادبیات همین است: نابود کردن شهر. نابودی شهر. چیز خوبی است یا چیز بدی؟ همین چیزهای بد هستند که هنر را می‌سازند. اندوهی سازنده. ادبیات جای‌گاه نابودی است، جای‌گاه ویرانی است، ترانه‌ی بایگانی‌شده‌ی ویرانی.