ادبیات از نگاه سمانه رزّاقی، مدیرمسئول نشر نفیر:

ادبیات ریشه در تاریخ دارد که این تنها فقط یک جنبه از ادبیات را دربرمی‌گیرد. از زمانی‌ که نقاشی‌هایی روی دیوارهای غارها کشیده‌اند ادبیات شکل گرفت و این از نیازهای ضروری انسان برای برقراری ارتباط بوده و هست. کلام و زبان در ادبیات ارکان اصلی آن را تشکیل می‌دهند که برای بیان نیاز و انتقال احساس کاربرد دارند. ادبیات از قصه‌گویی دور آتش‌ها، خنیاگری، افسانه‌سرایی، نقالی، شعر، داستان‌های اساطیر کهن ایرانی و یونانی گرفته تا امروز که به ادبیات نوگرا و پسانوگرا رسیده، همواره در حال رشد، پیش‌رفت و دکرگونی بوده است. ادبیات از قصه‌ آغاز شد و سپس داستان و پس از آن هم رمان پدید آمد. پس از نخستین رمان تاریخ، یعنی دُن کیشوت، نویسنده‌های زیادی سبک‌و‌سیاق خود را در نوشته‌هاشان به ‌کار بردند و در این راستا ریخت، شگرد، ساختار و محتوا شکل گرفت و بدین صورت ما همواره با رشد و پیش‌رفت در ادبیات روبه‌رو هستیم و، در نهایت، از این غافل نشویم که ادبیات، افزون‌بر تاریخ، با فرهنگ و موسیقی و زبان هر ملتی آمیخته است و با الهام از آداب و رسوم و سنن یک ملت، پاس‌بان و نگه‌دار فرهنگ یک کشور است.

گفت‌وگوی کامل را در دوماهنامه شماره ۳۰ بخوانید.