من و ادبیات روس

نوشته: بابک شهاب

آشنایی من با ادبیات روس زمانی آغاز شد که به قول فروغ فرخ‌ زاد هنوز پسربچه‌ ای بودم با موهایی درهم و گردنی باریک و بر دخترکی عاشق بودم که اتفاقاً از احساس و نبوغ فروغ هیچ بهره ‌ای نبرده بود! در آن روزها ادبیات روس برایم در کتابی با قطع پالتویی خلاصه شده بود به نام دختر کاپیتان؛ گمان‌ می ‌کنم از آثار انتشارات پروگرس بود که در همان سال‌ های دور برگ‌ هایش دیگر کهنه و کاهی شده بود. (بیشتر…)