چرا ادبیات کودک؟

نوشته: ماریا اِلنا رامیرز
ترجمه: آرش خوش صفا


Maria Elena Ramirez
ادبیات کودک، قابل اعتمادترین نوع ابراز احساسات بشری است، محفلی است که در آن می توان دست به خلق و بهبود دنیای خود زد؛ ما در آن آینده ای را تصویر می کنیم که در دسترس همگان قرار می گیرد. تمامی کودکان، بدون استثناء، می باید حق دستیابی به ادبیات مناسب گروه سنی خود را داشته باشند تا از این راه قادر به تقویت آگاهی خود از فرهنگ و محیط پیرامون خود شوند و در نتیجه به پیشبرد سطوح احساسی، زبانی و فکری دست یازند. (بیشتر…)