شاملو و بازسازی ادبی

نوشته: نسترن خسروی

از احمد شاملو ترجمه های بسیاری به جای مانده است. عده­ ای او را مترجمی هوشمند می ­دانند که برگردان هایش به زبان فارسی می ­توانست همان حسی را به مخاطب فارسی ­زبان القا کند که اگر آن اثر از ابتدا به فارسی نوشته شده بود. گروه دوم معتقدند برگردان ­های او اثر را از شکل اولیه خود بسیار دور کرده است. (بیشتر…)