دوره بازگشت ادبی Literary Return

نوشته: نسترن خسروی

«دوره بازگشت» شعر در ایران از اواخر دوره صفویه آغاز و در دوره قاجار به اوج خود رسید. شاعران بازگشت، شعر سبک هندی (کلیم کاشانی، صائب تبریزی و …) را دارای ارزش ادبی نمی دانستند و آن را پرتکلف می خوانند؛ به همین علت به پیروی از شعرای قدیم مانند: فرخی، انوری، سعدی، خاقانی و منوچهری پرداختند. دو دلیل مختلف برای این بازگشت ذکر شده است: گروهی (مانند ادوارد براون) معتقد هستند که بازگشت ادبی به دلیل مهجور ماندن قصیده سرایان در دوره صفویه و در نتیجه چرخش این شاعران به سوی مردم اتفاق افتاده است. (بیشتر…)