خانه تاريكي وتصور خورشيد

نقدي فرماليستي بر شعر “هديه” سروده فروغ فرخزاد
نوشته: داوود افتخار

در جايي كه به دليل جنسيت شاعر حساسيت بر جنبه هاي مختلف زندگي فروغ فرخزاد و رخدادهاي بيروني تأثيرگذار بر شعر او از ابتدا وجود داشته است، خلاء يك رويكرد فارغ از ملاحظات حاشيه اي به اشعار وي تا به امروز عميقا احساس مي شود. نوعي از نقد كه تنها با تحليل زبان در ساختار اثر و بي اعتنا به زندگينامه، نقل قول ها، و اشارات پراكنده به قصد و نيت شاعر به دركي اصولي از منطق دروني اشعار در ارتباط با شكل برسد. (بیشتر…)