تحلیل روانکاوانه داستان “چنگال” صادق هدایت

نوشته: داوود افتخار

در خوانش نخست شاید تصور شود که قصه  “چنگال” صرفا روایتی از تقلید خشونت موروثی پدر و زن کشی در اجتماع مردسالار ایران اواخر عهد قاجار است. و اگرچه درونمایه  داستان از منظر تاریخی-اجتماعی در خور تأمل است، این تحلیل برآنست تا الگویی روانکاوانه جهت تشریح انگیزش و نیز دشواری روابط آدم ها در پیچیدگی لایه های پوشیده  داستان به دست دهد چرا که قصه  هدایت از حیث پرداخت روانکاوانه  شخصیت ها و توصیف بغرنجی روابط درون-خانوادگی شان واجد ابهامات و اشاراتی است که به نظر می رسد محتاج رمزگشایی و توضیح اند. ازین بابت می باید روشی بازنگرانه در پیش گرفت و تحلیل داستان را از نقطه  اوج پایانی اش آغاز نمود و پرسید که از جنبه  روانشناختی، احمد در ارتکاب به قتل خواهرخود چه انگیزشی دارد؟ (بیشتر…)