نمونه اشعار مهزاد کاری

۱

باد اشکهایم را با خود برد
امشب حوالی دل خوشی هایت
بارانمیبارد
با طوفان بعدی خاطراتت به گل
مینشیند
حوالی لبخندهای معشوقه ات برف
میبارد
و هوای رابطه سرد میشود،سرده سرد
شال گردنت را محکم تر ببند
(بیشتر…)