موریس بلانشو

نوشته: کنعان رمضان نیا

این روزها با ترجمه آثار مهم اندیشمندان و فلاسفه غرب، جای این پرسش همیشه هست که تا چه اندازه می توان به ترجمه ها اعتماد کرد. جدای از معضل ممیزی که آفتی است به جان تألیف و ترجمه و چه بسیار آثار با ارزش و گران سنگی که عمری به پایش صرف شده، اما شاید عمری برای انتشارش دست ندهد، درک خود مترجم و خواننده از اثر می تواند معیاری باشد برای سنجش یا همان خوب و بدِ ترجمه. (بیشتر…)